Hľadať
  Hľadať...
  Nenájdené žiadne produkty.
  KontaktPorovnať
  Všetky kategórie
  Používateľské menu
  Všetky kategórie

  Obchodné podmienky

  Osobitné obchodné podmienky pre dodávky tovaru prostredníctvom internetového obchodu - KUBOUŠEK SK, s.r.o.


  1  Všeobecné ustanovenia
  1.1  V týchto osobitných obchodných podmienkach pre dodávky tovaru prostredníctvom internetového obchodu KUBOUŠEK SK, s.r.o. majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

  GDPR - znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým  sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

  internetový obchod - je internetový obchod predávajúceho prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese shop.kubousek.sk,

  kupujúci - znamená každú osobu, ktorá ako podnikateľ (v zmysle § 2 ods. 2 ObZ) uzavrela s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu,

  kúpna zmluva - je zmluva o dodávke tovaru uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu,

  objednávka - je návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy,

  objednávkový formulár - je formulár určený na vytvorenie objednávky prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na webovej stránke internetového obchodu a ktorý obsahuje najmä informácie o: (a) objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka   webového rozhrania internetového obchodu), (b) spôsobe úhrady kúpnej ceny za tovar, (c) požadovanom spôsobe doručenia tovaru, (d) nákladoch spojených s doručením tovaru,

  ObZ – znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

  OOP - znamenajú tieto osobitné obchodné podmienky pre dodávky tovaru a služieb prostredníctvom  internetového obchodu predávajúceho,

  potvrdenie objednávky - je prijatie (akceptácia) návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávky)    zo strany predávajúceho. Doručenie potvrdenia objednávky sa považuje za okamih uzavretia kúpnej zmluvy.
  potvrdenie o prijatí objednávky - je automatická a informatívna e-mailová správa doručená kupujúcemu na e- mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte, v ktorej je kupujúci informovaný o tom, že jeho objednávka bola doručená predávajúcemu,

  predávajúci - znamená spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o., IČO: 36434485, so sídlom Vinárska 1006/7, 951 41 Lužianky, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.: 18039/N,

  tovar - všetky hnuteľné veci a ich súčasti, ktoré sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy, pričom nie je dôležité, ako je tovar v kúpnej zmluve označený,

  užívateľský účet - znamená účet kupujúceho zriadený v internetovom obchode za účelom objednávania tovaru prostredníctvom internetového obchodu,

  1.2 Tieto OOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu.

  1.3  Neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim sú OOP platné v znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť alebo dopĺňať OOP. Tým však nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie OOP.

  1.4  Tieto OOP sa uplatňujú v celom rozsahu, pokiaľ sa strany v kúpnej zmluve výslovne nedohodnú inak (takáto dohoda musí byť urobená výslovne, v písomnej forme a musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami). Obsah kúpnej   zmluvy má prednosť pred týmito OOP. Obchodné podmienky kupujúceho sa uplatňujú len vtedy, ak s nimi predávajúci výslovne písomne súhlasil pri uzatváraní príslušnej kúpnej zmluvy. V prípade, že obchodné podmienky kupujúceho podmieňujú uplatnenie týchto OOP výslovným písomným súhlasom kupujúceho, uplatnia sa tieto OOP a obchodné podmienky kupujúceho v rozsahu v akom si neodporujú, a to aj bez písomného súhlasu kupujúceho. Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o nahradení ustanovení OOP a obchodných podmienok kupujúceho, ktoré si odporujú, bez zbytočného odkladu po výmene prejavu vôle.

  1.5  Tieto OOP sa nevzťahujú na prípady, kedy je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

  2  Užívateľský účet

  2.1  Na základe registrácie kupujúceho v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať k svojmu  užívateľskému rozhraniu (užívateľskému účtu). Kupujúci si môže objednať tovar prostredníctvom svojho   užívateľského účtu. Registrácia kupujúceho alebo vytvorenie užívateľského účtu je podmienkou pre objednanie tovaru z internetového obchodu. Bez registrácie kupujúceho na webovej stránke je možné objednávky zadávať len e-mailom na adrese pristroje@kubousek.sk.

  2.2  Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

  2.3  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom (e-mailovou adresou) a heslom. Užívateľský účet obsahuje minimálne tieto údaje: identifikačné číslo (IČO) a adresu sídla kupujúceho, meno, priezvisko a e-mailovú adresu oprávnenej osoby - k jednému užívateľskému účtu môže byť priradená len jedna oprávnená osoba. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu užívateľskému účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám využívať svoj užívateľský účet.

  2.4  Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj užívateľský účet dlhšie ako dvanásť (12) mesiacov alebo v prípade, ak poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo týchto OOP.

  2.5  Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru.

  3  Informácie o tovare

  3.1  Všetky prezentácie tovaru na webovej stránke internetového obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká až po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho za podmienok uvedených v článku 4 týchto OOP.

  3.2  Informácie o tovare vrátane cien sú vždy uvedené pri každom tovare umiestnenom na webovej stránke internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené ako bez DPH, tak aj vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené na webovom rozhraní internetového obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

  3.3  Na webovej stránke internetového obchodu sú uvedené aj informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru, pričom tieto informácie platia len v prípade, že je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.

  3.4  Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje aj informácie o termíne dodania tovaru, ktorý   je len orientačný a vždy závisí od dodania tovaru výrobcom alebo dodávateľom tovaru. Záväzný dátum dodania bude vždy uvedený až v potvrdení objednávky zo strany predávajúceho.

  4  Uzavretie kúpnej zmluvy

  4.1  Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho elektronicky prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci objednáva tovar vyplnením objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu a odoslaním vyplneného objednávkového formulára predávajúcemu. Kupujúci môže zadať objednávku tovaru len prostredníctvom svojho užívateľského účtu. Predávajúci považuje všetky informácie uvedené v objednávkovom formulári za správne.

  4.2  Bezprostredne po prijatí objednávky bude kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte zaslané potvrdenie o prijatí objednávky. Toto potvrdenie sa generuje automaticky a je len informatívnou správou pre kupujúceho, ktorá ho informuje, že jeho objednávka bola doručená predávajúcemu. Týmto potvrdením o prijatí objednávky nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

  4.3  Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzavretá až okamihom, keď je kupujúcemu doručené   potvrdenie objednávky. Potvrdenie objednávky bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte bez zbytočného odkladu po odoslaní objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný prijať (akceptovať) zadanú objednávku.

  4.4  Objednávky kupujúceho, pri ktorých kupujúci obdržal potvrdenie o prijatí objednávky, sa považujú za záväzné. Kupujúci môže takto zadanú objednávku zrušiť len dovtedy, kým mu bude doručené potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho a len prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej z e-mailovej adresy uvedenej v užívateľskom účte kupujúceho na e-mailovú adresu predávajúceho: pristroje@kubousek.sk.

  4.5  Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci.

  5  Cena a platobné podmienky

  5.1  Cenu za tovar a všetky náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúry (daňového dokladu), ktorá bude kupujúcemu doručená v elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte, a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre. . Splatnosť faktúry (daňového dokladu) je štrnásť (14) dní odo dňa jej vystavenia. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne súhlasí s tým, že mu bude predávajúcim vystavená faktúra (daňový doklad) v elektronickej forme. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho dohodnúť sa na individuálnych platobných podmienkach.

  5.2  Predávajúci je oprávnený podľa vlastného uváženia požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny za tovar alebo jej časti ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. V takom prípade predávajúci vystaví zálohovú faktúru na kúpnu cenu tovaru alebo jej časti. Táto zálohová faktúra bude splatná 5 dní odo dňa jej vystavenia. Zálohová platba bude vyúčtovaná daňovým dokladom (faktúrou) na úhradu tovaru, ktorý bude zaslaný kupujúcemu v súlade s predchádzajúcim bodom 5.1 týchto OOP.

  5.3 Faktúra vystavená predávajúcim musí obsahovať: a) cenu za jednotku množstva a celkovú cenu za celú dodávku tovaru bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu vrátane DPH, b) číslo účtu a kód banky, na ktorý sa má cena za tovar uhradiť, c) lehotu splatnosti faktúry, d) všetky ostatné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov. Fakturované množstvo tovaru, cena tovaru a ostatné položky musia zodpovedať položkám uvedeným v objednávke, pokiaľ nedošlo k jej platnej zmene. Ak fakturovaná cena pozostáva z viacerých položiek, predávajúci každú položku uvedie vo faktúre samostatne.

  5.4  Úhrada akejkoľvek časti kúpnej ceny za tovar vykonaná bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho sa považuje za zaplatenú v deň pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

  5.5  Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

  5.6  V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za tovar alebo jej časti je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý deň omeškania. Takto určená zmluvná pokuta za porušenie povinností kupujúceho sa nedotýka prípadného nároku predávajúceho na náhradu škody alebo úrokov z omeškania.

  5.7  V prípade nedodržania termínu splatnosti výzvy na zaplatenie vystaví predávajúci zálohovú faktúru na celú kúpnu cenu tovaru v deň, kedy bude možné fyzicky dodať tovar. Tovar bude kupujúcemu dodaný až po uhradení tejto zálohovej faktúry, pričom dodanie tovaru zo strany predávajúceho je zabezpečené vystavením tejto zálohovej faktúry na celú kúpnu cenu za tovar. V prípade omeškania s úhradou tejto zálohovej faktúry sa uplatnia rovnaké sankcie, ako sú uvedené v bode 5.6 týchto OOP, a okrem toho sa za každý deň omeškania účtuje poplatok za uskladnenie vo výške najmenej 0,25 % z kúpnej ceny tovaru vrátane DPH. V prípade omeškania so zaplatením zálohy je predávajúci ďalej oprávnený predať tovar inému záujemcovi. Tovar bude znovu objednaný a dodaný pôvodnému kupujúcemu najskôr po zaplatení zálohovej faktúry. V tomto prípade nedochádza k omeškaniu s dodaním zo strany predávajúceho.

  6  Dodanie tovaru

  6.1  Predávajúci sa na základe uzavretej kúpnej zmluvy zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar, vrátane všetkých dokladov súvisiacich s tovarom, a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru. Kupujúci  sa zaväzuje prevziať tovar a doklady a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar.

  6.2  Predávajúci splní svoju povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu.

  6.3  Ak po uzavretí kúpnej zmluvy dôjde k zmene výrobného programu bez možnosti dodania pôvodného typu tovaru alebo k takej inovácii, ktorá zmení požadované parametre, funkčné vlastnosti alebo kúpnu cenu tovaru podľa kúpnej zmluvy alebo k predĺženiu dodacej lehoty oproti vyššie uvedeným podmienkam, predávajúci je povinný takúto zmenu oznámiť kupujúcemu do pätnástich (15) dní odo dňa, keď sa o takejto zmene dozvedel. V takom prípade môže kupujúci odstúpiť od zmluvy bez náhrady alebo požiadať o zmenu tovaru podľa aktuálnej ponuky.

  6.4  V prípade nedodržania lehôt na dodanie tovaru zo strany predávajúceho môže kupujúci požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z kúpnej ceny tovaru vrátane DPH za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5 % z kúpnej ceny tovaru vrátane DPH. To neplatí, ak bolo omeškanie spôsobené vyššou mocou alebo z dôvodov mimo sféry vplyvu predávajúceho alebo jeho obchodných partnerov, napr. prírodná katastrofa, výpadok elektrickej energie, vyhlásenie núdzového stavu alebo podobného stavu, štrajk, nepokoje alebo podobná udalosť. V takýchto prípadoch sa dodacie lehoty primerane predĺžia. Kupujúci nie je oprávnený domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

  6.5  V prípade, že okolnosť, ktorá nastala v dôsledku pôsobenia vyššej moci alebo ktorá nastala z dôvodov mimo sféry vplyvu predávajúceho, zabráni čiastočnému alebo úplnému splneniu uzatvorenej kúpnej zmluvy, predávajúci je zbavený svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy a nezodpovedá za žiadne škody alebo iné ujmy tým spôsobené. Nezáleží na tom, či takáto skutočnosť existovala v čase uzavretia kúpnej zmluvy alebo vznikla neskôr, bez ohľadu na to, či ju ktorákoľvek zo zmluvných strán mohla v čase podpisu kúpnej zmluvy v rozumnej miere predvídať.

  6.6  V prípade, že si kupujúci dohodne dodanie tovaru na dobierku a tovar si od dopravcu neprevezme, budú kupujúcemu doúčtované všetky dodatočné náklady spojené so spätnou prepravou tovaru. Ďalej bude kupujúcemu zo strany predávajúceho účtovaný poplatok za uskladnenie tovaru vo výške minimálne 0,25 % z ceny tovaru za každý deň uskladnenia. Tovar bude po vrátení opätovne zaslaný kupujúcemu. V prípade opätovného neprevzatia bude tovar uskladnený a vydaný až po zaplatení plnej ceny tovaru vrátane poplatku za uskladnenie. Platba za tovar sa uskutoční na základe výzvy na úhradu a daňový doklad ako potvrdenie o prijatí platby bude vystavený až po zaplatení celej kúpnej ceny.

  6.7  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, pričom nemusí ísť o prvého dopravcu pre prepravu tovaru do miesta určenia  podľa ustanovenia § 457 ObZ.

  6.8  Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vrátane DPH vlastníctvom predávajúceho (výhrada vlastníckeho práva) a predávajúci je oprávnený v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti požadovať vrátenie tovaru. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu najneskôr do piatich (5) dní odo  dňa uplatnenia požiadavky predávajúceho na vrátenie tovaru, a to v pôvodnom obale alebo zabalený spôsobom zodpovedajúcim pôvodnému obalu. Po dobu trvania výhrady vlastníckeho práva nie je kupujúci oprávnený tovar akýmkoľvek spôsobom založiť alebo s ním akýmkoľvek spôsobom nakladať vo vzťahu k tretím osobám (ďalší predaj a pod.). V prípade zadržania tovaru, jeho zabavenia alebo iného nakladania s ním alebo zásahu tretích osôb je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho.

  6.9  V prípade, že kupujúci bude v omeškaní s prevzatím tovaru alebo jeho časti, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru vrátane DPH, s  prevzatím ktorého je v omeškaní,  za každý začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody v plnej výške alebo akýkoľvek iný nárok, ktorý môže mať predávajúci podľa kúpnej zmluvy alebo týchto OOP.

  7  Odstúpenie od zmluvy

  7.1  Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné výlučne v prípadoch výslovne uvedených v týchto OOP. Okamihom doručenia písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy v súlade s týmito OOP druhej zmluvnej strane kúpna zmluva zaniká, a to s účinkami ex tunc (t. j. od počiatku).

  7.2  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy: a) ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za tovar vrátane DPH po dobu dlhšiu ako sedem (7) dní, b) ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím  tovaru po dobu dlhšiu ako sedem (7) dní, alebo c) ak je voči kupujúcemu začaté konkurzné konanie.

  7.3  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípade neúspešného uplatnenia práv z vadného plnenia z dôvodu opakovaného výskytu vád tovaru podľa bodu 8.8 týchto OOP. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny za tovar. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov spojených s balením a dodaním tovaru.

  7.4  Odstúpením od kúpnej zmluvy nie je dotknuté právo na zmluvné pokuty a náhradu škody vzniknutej porušením povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ani zmluvné ustanovenia týkajúce sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iné ustanovenia, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na ich povahu majú trvať aj po ukončení kúpnej zmluvy.

  8  Práva z vadného plnenia

  8.1  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj   keď sa prejavia až neskôr. Vadou sa rozumie odchýlka od množstva, druhu alebo kvalitatívnych vlastností tovaru uvedených v kúpnej zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

  8.2  Kupujúci je povinný tovar pri dodaní riadne skontrolovať a prípadné zjavné vady zapísať do dodacieho listu, a ak to nie je možné, písomne oznámiť predávajúcemu tieto vady v lehote uvedenej v bode 8.4 nižšie.

  8.3  Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady písomne, a to bezodkladne po ich zistení, prostredníctvom reklamačného formulára dostupného na internetovej stránke predávajúceho shop.kubousek.sk, pričom za písomnú formu sa na tento účel považuje aj e-mail alebo iná elektronická správa bez kvalifikovaného elektronického podpisu odoslaná z e-mailovej adresy uvedenej v užívateľskom účte kupujúceho a adresovaná na: pristroje@kubousek.sk.

  8.4  Za včasné oznámenie vád sa považuje, ak kupujúci oznámil: a) zjavné vady do troch (3) dní odo dňa prevzatia tovaru a b) ostatné vady do piatich (5) dní odo dňa ich zistenia, najneskôr však do šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Ak kupujúci neoznámi vady tovaru v lehote stanovenej v tomto odseku, tovar sa považuje za dodaný v kompletnom stave a bez vád. Uplynutie akejkoľvek vyššie uvedenej lehoty predstavuje zánik (preklúziu) práva z vadného plnenia.

  8.5  Predávajúci neposkytuje záruku na akosť tovaru.

  8.6  Oznámenie o vadách musí byť urobené písomne za podmienok uvedených v bode 8.3 týchto OOP a   musí okrem iného obsahovať identifikačné údaje reklamovaného tovaru, opis zistených vád a doklady osvedčujúce oprávnenosť reklamácie. Spolu s oznámením vád a v lehote na oznámenie vád podľa bodu 8.4. týchto OOP musí byť reklamovaný tovar doručený predávajúcemu na náklady kupujúceho aj v pôvodnom obale alebo zabalený spôsobom zodpovedajúcim pôvodnému obalu. Všetky údaje a dokumenty osvedčujúce oprávnenosť reklamácie musia byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

  8.7  V prípade včasného oznámenia vád podľa bodu 8.4 týchto OOP a splnenia podmienok podľa bodu 8.6 týchto OOP (t. j. preukázania oprávnenosti reklamácie kupujúcim a doručenia tovaru predávajúcemu) predávajúci podľa vlastného výberu: a) poskytne zľavu z kúpnej ceny, alebo b) odstráni vady tovaru primeraným spôsobom a v primeranej lehote, najneskôr však do šesťdesiatich (60) dní odo dňa riadneho oznámenia vady a splnenia podmienok podľa bodu 8.6 týchto OOP, alebo najneskôr do sedemdesiatich piatich (75) dní odo dňa riadneho oznámenia vady a splnenia podmienok podľa bodu 8.6 týchto OOP v prípade, že je na odstránenie vady potrebná dodávka náhradných dielov. Ak sa reklamovaná vada, za ktorú predávajúci zodpovedá, vyrieši jedným z týchto spôsobov, dôjde k náprave vadného plnenia a k zániku všetkých ostatných nárokov kupujúceho v súvislosti s vadným plnením predávajúceho, s výnimkou nároku na náhradu skutočne a preukázateľne vzniknutej škody (predávajúci nezodpovedá za ušlý zisk), ak predávajúci za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných ustanovení ObZ. V prípade, že predávajúci pri reklamácii zistí, že tovar bol použitý alebo s ním bolo manipulované v rozpore s návodom na použitie, predávajúci je oprávnený  požadovať od kupujúceho zaplatenie diagnostického poplatku vo výške 25 EUR (slovom: dvadsaťpäť eur) za každú posudzovanú reklamáciu.

  8.8  V prípade, že sa aj po odstránení vady predávajúcim podľa bodu 8.7. týchto OOP na reklamovanom tovare opakovane, najmenej trikrát (3x), vyskytne rovnaká vada, kupujúci má právo  odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s bodom 7.3. týchto OOP. Rovnaké právo má kupujúci aj v prípade, že sa na reklamovanom tovare opakovane, najmenej štyrikrát (4x), vyskytne akákoľvek vada.

  8.9  Predávajúci nezodpovedá najmä za tieto vady tovaru: a) vady, ktoré vznikli opotrebovaním spôsobeným  bežným používaním, b) vady spôsobené používaním tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou alebo v rozpore s obvyklým spôsobom používania, c) vady spôsobené používaním tovaru v rozpore s dokumentáciou vzťahujúcou sa k tovaru (najmä návodom na použitie), ako aj v rozpore s poskytnutým školením, d) vady spôsobené zavinením kupujúceho, chybným používaním, zanedbaním dohľadu alebo údržby zo strany kupujúceho.

  8.10  V prípade uplatnenej reklamácie sa kupujúci zaväzuje poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť, aby predávajúci mohol preskúmať oprávnenosť reklamácie. Ak kupujúci poruší vyššie uvedenú povinnosť, najmä ak neumožní predávajúcemu presvedčiť sa o existencii vady, neposkytne predávajúcemu reklamovaný tovar alebo nedodá v lehote stanovenej predávajúcim dostatočné podklady, ktoré umožnia predávajúcemu vyčísliť primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, sú tieto skutočnosti dôvodom na zamietnutie reklamácie a spôsobujú stratu nároku kupujúceho z vadného plnenia.

  8.11 Kupujúci nie je oprávnený reklamovaný tovar sám opravovať alebo inak s ním manipulovať za účelom odstránenia     reklamovanej vady, ak nebude písomne dohodnuté inak.

  8.12 Ak kupujúcemu vznikne škoda v dôsledku porušenia niektorej z povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a predávajúci za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných ustanovení ObZ, je predávajúci povinný uhradiť len skutočne a preukázateľne vzniknutú škodu, nie však ušlý zisk, a to maximálne do výšky zodpovedajúcej kúpnej cene tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

  9  Ochrana osobných údajov

  9.1  Predávajúci na účely vedenia užívateľského účtu a na účely plnenia kúpnej zmluvy spracúva osobné údaje kupujúceho, ktoré kupujúci v tejto súvislosti poskytol         predávajúcemu.

  9.2  Predávajúci bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (vrátane práva EÚ) upravujúcimi ochranu osobných údajov, najmä v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  9.3  Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 GDPR, súvisiacu so spracúvaním osobných údajov kupujúceho na účely zriadenia a vedenia užívateľského účtu, uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a tiež plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho, prostredníctvom Zásad spracúvania osobných údajov zverejnených na webovom sídle predávajúceho.

  9.4  V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok k akémukoľvek výkonu práv kupujúceho vyplývajúcich zo spracúvania jeho osobných údajov sa môže kupujúci obrátiť na predávajúceho prostredníctvom užívateľského účtu alebo môže svoju otázku, pripomienku, námietku alebo akýkoľvek iný výkon práv kupujúceho vyplývajúcich zo spracúvania jeho osobných údajov smerovať na e-mailovú adresu: gdpr@kubousek.eu alebo písomne na adresu predávajúceho: Vinárská 1006/7, 951 41 Lužianky, Slovenská republika. Tieto údaje sú zároveň kontaktnými údajmi predávajúceho, pokiaľ nie je v týchto OOP uvedené inak.

  10  Spoločné a záverečné ustanovenia

  10.1 Všetky záležitosti, ktoré nie sú výslovne upravené v kúpnej zmluve alebo v týchto OOP, sa riadia právom Slovenskej republiky s výnimkou kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného a ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Na rozhodovanie všetkých sporov medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúcich z konkrétneho obchodného vzťahu bude mať výlučnú právomoc  vecne príslušný súd Slovenskej republiky.

  10.2  Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho započítať akúkoľvek svoju pohľadávku, či už vzniknutú na základe kúpnej zmluvy alebo nadobudnutú postúpením alebo inak, proti akejkoľvek pohľadávke predávajúceho voči kupujúcemu, ani postúpiť takúto pohľadávku na tretiu osobu. Kupujúci rovnako nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť na tretiu osobu akékoľvek iné práva alebo povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo kúpnu zmluvu ako celok.

  10.3  Kupujúci nie je oprávnený zadržať platby alebo ich časť z dôvodu akýchkoľvek protipohľadávok alebo údajných nárokov z vadného plnenia (napr. z dôvodu reklamácie tovaru).

  10.4  Ak kúpna zmluva odkazuje na konkrétnu prílohu, považuje sa táto za neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy; ak dôjde k rozporu medzi týmito dokumentmi alebo medzi týmito dokumentmi a OOP, použijú sa v tomto poradí: kúpna zmluva, prílohy kúpnej zmluvy (okrem OOP) a OOP sa použijú vždy ako posledné.

  10.5  Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy alebo týchto OOP považujú za čiastočne alebo úplne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení kúpnej zmluvy, OOP alebo týchto dokumentov ako celku tým nie je dotknutá. V takom prípade sa zmluvné strany bezodkladne dohodnú na nahradení neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, ktoré sa najviac približuje účelu takéhoto ustanovenia.

  10.6 Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu, pričom na tieto účely sa za kontaktnú adresu považuje e-mailová adresa kupujúceho uvedená v užívateľskom účte.

  10.7 Zmluvné strany sa v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, dohodli, že ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 uvedeného zákona sa na nich nevzťahujú.

  10.8 Tieto OOP sú účinné od 21.3.2022.

  Schválil: Ing. Ivan Kuboušek, Konateľ

  Prihlásenie k odberu noviniek bolo úspešné.
  Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Košík je prázdny

  Zobraziť košík

  Tovar bol pridaný do porovnania

  Prosím, čakajte...
  Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr